Skip Navigation LinksForsiden / Klagebehandling

Klagebehandling 

Betingelserne for at klage

  • Klagen skal omhandle et økonomisk krav mellem 300 kr. og 200.000 kr.
  • Klageren har forud forgæves rettet henvendelse til dyrlægen, og dyrlægen har undladt at besvare klagen eller afvist denne.
  • Klagen skal vedrøre en dyrlægeydelse eller behandling, der er afsluttet 15. juli 2008 eller derefter. Behandlingen, der klages over, kan godt være påbegyndt inden den 15. juli 2008, men nævnet kan ikke behandle klager, hvor behandlingen er afsluttet forud for denne dato. 

  • Af bevismæssige årsager skal klagen indgives hurtigt efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet, og dyrlægen har afvist klagen. Ankenævnet kan således afvise at behandle en klage, der indbringes senere end 12 måneder efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet. Derudover skal man i øvrigt være opmærksom på, at man kan fortabe sin ret, hvis man forholder sig passiv.

Klageformular

Ved indbringelse af klager skal anvendes den godkendte formular. Du kan udfylde formularen elektronisk på: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx eller rekvirere en papirforumlar hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på tlf.: 4171 5000 eller via mail.

Klageformularen udfyldes og sendes til:

Ankenævn for Dyrlæger
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000 ml. kl. 10 - 12.
Send mail til Ankenævn for Dyrlæger 
 

Vær opmærksom!

Når du ringer til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så ringer du til mobiltakst. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsendig gerne op efterfølgende, hvis du ønsker det.

Klagegebyr og sagsbehandling

Når klagen er modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opkræves et klagegebyr på 160 kr. Behandling af en klage påbegyndes først, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget klagegebyret.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold.

Gebyret tilbagebetales også, hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

Sagen behandles på skriftligt grundlag. Når klageformularen og klagegebyret er modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sendes sagen til dyrlægen, således at denne kan kommentere sagen. Dyrlægens svar sendes herefter til klageren til udtalelse.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil den blive forelagt for Ankenævn for Dyrlæger, der vil træffe afgørelse i sagen. Ankenævn for Dyrlæger består af en dommer, to forbrugerrepræsentanter og to repræsentanter for dyrlægebranchen. Når nævnet har truffet en afgørelse, vil afgørelsen blive sendt til parterne.

Afgørelsen er ikke bindende, men efterleves den ikke af dyrlægen, kan klageren få hjælp til at indbringe sagen for retten, og herunder få undersøgt om man kan få fri proces til at føre sagen, hvis man opfylder de økonomiske betingelser herfor.

Medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening skal efter foreningen vedtægter følge ankenævnets afgørelser.

Dyrlægens navn vil endvidere blive offentliggjort på en liste over dyrlæger, der ikke følger Ankenævn for Dyrlægers afgørelser, med mindre sagen er indbragt for retten.

Hvis sagen er indbragt for retten af dyrlægen, kan man ikke umiddelbart indgive en klage til ankenævnet. I så fald må man skrive til retten – eller møde op og sige – at man ønsker sagen oversendt til Ankenævn for Dyrlæger.

Når klagen er indbragt for ankenævnet, kan dyrlægen ikke fremsende rykkere, overgive sagen til inkasso eller udtage stævning mod klageren.

Omkostninger ved sagens behandling

Omkostningerne ved sagens behandling betales af den dyrlæge, der klages over, hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen forliges til forbrugerens fordel.

For medlemmer af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betales omkostningerne af foreningen.

Den Danske Dyrlægeforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening har revideret samarbejdsaftalen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Priser for sagsbehandling i ankenævnet kan ses herunder og finder anvendelse fra 1. august 2011. 

 

Sagstype

Pris inkl. moms

Sager hvor forbrugeren får medhold

Kr. 17.749.-

Sager forligt efter sagkyndig

Kr. 10.649.-

Sager forligt før sagkyndig

Kr. 1.775.-